Scroll Top

Regulamin konkursu „ 30-te Urodziny Elity Smaku”

§ 1. DEFINICJE

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej jako: „Regulamin”) oznaczają:
1. „Organizator” – organizatorem Konkursu jest Danuta Wachowska i Wspólnicy Spółka Jawna, z siedzibą Jaśle 38-200, przy ul.Towarowa 2, wpisaną przez Sąd Rejonowy w RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, VI Wydział Gospodarczy do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000498785 (dalej zwanej Elita Smaku), która jest Administratorem Danych Osobowych. Kontakt z Organizatorem Konkursu może być prowadzony drogą elektroniczną na adres email Organizatora Konkursu: elitasmaku@interia.pl. lub telefoniczny +48 (13) 448 12 77.
2. „Konkurs” – niniejszy konkurs, organizowany pod nazwą:
„30-te Urodziny Elity Smaku” w siedzibie firmy Elita Smaku 38-200 Jasło ulica Towarowa 2, prowadzony na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
3. „Uczestnik” – osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, . Dane osobowe Uczestnika powinny być prawdziwe i pełne, zgodnie z treścią pkt 3.1. , tj. powinno to być imię i nazwisko, których Uczestnik używa na co dzień. Wyjątek stanowi nazwa Uczestnika niezawierająca polskich znaków diakrytycznych.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.
2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski w siedzibie firmy Elita Smaku 38-200 Jaslo ul. Towarowa 2. Organizator informuje, że Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony i administrowany przez Facebook’a ani współprowadzony z Facebook’iem.
3. Wszelkie dane osobowe wymagane i powierzane przez Uczestników są przekazywane wyłącznie Organizatorowi. Informacje dostarczone przez Uczestnika mogą być wykorzystane na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia Konkursu oraz w celu dostarczenia zwycięzcy nagrody.
4. Konkurs trwa od godz. 10:00 dnia 22.10.2022 r. do godz. 16:00 dnia 23.10.2022 r. (dalej „Czas Trwania Konkursu”)
5. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa.
6. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych.
7. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2019 poz. 847 z późn.zm.). Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.

§ 3. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:
a). zapoznanie się z treścią Regulaminu i zaakceptowanie jego postanowień;
b). odwiedzenie Elity Smaku w dniach 22.10-23.10.2022, zakup dania za minimum 30 zł, wypełnienie otrzymanego losu konkursowego wraz z złożeniem najładniejszych życzeń urodzinowych oraz wrzucenie go do skrzynki konkursowej;
c). działanie zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności Uczestnicy powinni dbać, by zgłoszenie konkursowe nie zawierało treści wulgarnych, obelżywych, nieobyczajnych, dyskryminujących, obrażających uczucia religijne lub w inny sposób sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszających prawa osób trzecich, jak również przedstawiających lub opisujących sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt;
d). udostępnienie danych niezbędnych do wydania Nagrody oraz rozliczenia Konkursu, w przypadku uzyskania Nagrody (imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu);
e). posiadanie miejsca stałego zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
g). spełnienie innych warunków uczestnictwa w Konkursie opisanych w Regulaminie.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora Konkursu ani osoby pozostające z Organizatorem Konkursu w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu, a także członkowie rodzin wskazanych powyżej osób do drugiego stopnia pokrewieństwa.
3. Uczestnik może w każdym czasie wycofać się z uczestnictwa w Konkursie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu na adres elitasmaku@interia.pl
4. Wycofanie z Konkursu skutkuje niebraniem zgłoszenia Użytkownika pod uwagę przy wyborze zwycięzców.

§ 4. ZAŁOŻENIA KONKURSU

1. Celem Konkursu jest promocja marki Elita Smaku.
2. Konkurs będzie przeprowadzony w siedzibie Organizatora.
3. Informacje o konkursie zostaną opublikowane w postaci posta na stronie https://www.facebook.com/ElitaSmaku
4. Aby wziąć udział w Konkursie należy w Czasie Trwania Konkursu odwiedzić Elitę Smaku 38-200 Jasło ul. Towarowa 2, w dniach 22.10-23.10.2022, zakup dania za minimum 30 zł, wypełnienie otrzymanego losu konkursowego wraz ze złożeniem najładniejszych życzeń urodzinowych oraz wrzucenie go do skrzynki konkursowej. Sponsorami nagród jest Elita Smaku.
Na Twoje zgłoszenie czekamy do końca dnia, tj. do 23.10.2022, do godziny 16:00.
Powodzenia!
5. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku uzasadnionego podejrzenia posługiwania się nieprawdziwymi danymi, próby wpływania na wyniki Konkursu lub naruszenia przez niego warunków Regulaminu, zasad fair play, zasad współżycia społecznego albo w przypadku naruszenia przez Uczestnika przepisów obowiązującego prawa, w szczególności w przypadku gdy Zgłoszenie konkursowe Uczestnika narusza prawa majątkowe lub osobiste osób trzecich, dobra osobiste osób trzecich, prawa własności intelektualnej, prawa własności przemysłowej. Wykluczenie Uczestnika może nastąpić w każdym etapie trwania Konkursu i obejmuje również prawo do pozbawienia Uczestnika nagrody. Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.
6. Zabronione jest zamieszczanie przez Uczestników jakichkolwiek zgłoszeń, które naruszają dobre obyczaje, obowiązujące prawo lub naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich, w szczególności zabronione jest zamieszczanie wulgarnych, propagujących przemoc lub dyskryminujących zgłoszeń. Zgłoszenia zawierające takie treści nie będą dopuszczane do Konkursu.
7. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do usunięcia treści zgłoszonych przez Uczestnika, które są sprzeczne z treścią Regulaminu, z obowiązującym prawem, zasadami życia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszają prawa osób trzecich lub też treści obraźliwych, wulgarnych, zawierających groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierających treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny. Treści naruszające powyższe zasady będą usuwane, a Organizator konkursu może ograniczyć Uczestnikowi umieszczającemu takie treści dostęp do innych konkursów.
8. Zgłoszenia konkursowe mogą zostać następnie wykorzystane do celów marketingowych i promocyjnych Organizatora, w szczególności w kampaniach promocyjnych w serwisie www.facebook.com.

§ 5. PRZYZNAWANIE NAGRÓD

1. Zwycięzca zgłoszenia konkursowego zostanie wyłoniony przez Komisję Konkursową w której w składzie będzie cała załoga Elita Smaku dnia 23.10.2022 o godzinie 17:00 Z posiedzenia Komisji Konkursowej zostanie podpisany protokół podpisany przez wszystkich członków Komisji.
2. W ciągu trwania całego konkursu Organizator przewiduje wydanie łącznie 3 nagród.
3. Nagrodami w konkursie są:
a). 1 miejsce – bon na 1000 złotych, do wykorzystania na dania zakupione w Elicie Smaku 38-200 Jasło ul. Towarowa 2,
b). 2 miejsce – bon na 400 złotych, do wykorzystania na dania zakupione w Elicie Smaku 38-200 Jasło ul. Towarowa 2,
c). 3 miejsce – bon na 200 złotych, do wykorzystania na dania zakupione w Elicie Smaku 38-200 Jasło ul. Towarowa 2,
4. O wygranej i przyznaniu nagrody zwycięzca Konkursu powiadomiony będzie telefonicznie.
5. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na publikację wyróżnionego zgłoszenia na https://www.facebook.com/ElitaSmaku bez dodatkowego wynagrodzenia.
6. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich.
7. Nagroda będzie wydana w siedzibie firmy Elita Smaku, ul. Towarowa 2, 38-200 Jasło lub pod wskazanym adresem przez zwycięzcę. Organizator zastrzega sobie, iż nagroda może być dostarczona tylko w granicach miasta Jasło. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody w przypadku gdy:
i. Odmówi przyjęcia nagrody,
ii. Kontakt z nim nie będzie możliwy, z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy Konkursu,
iii. Zwycięzca Konkursu nie spełnia warunków Regulaminu uprawniających go do wzięcia udziału w Konkursie lub otrzymania nagrody,
iv. Zwycięzca Konkursu został wykluczony z udziału w Konkursie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
8. Nagrody nie wydane w Konkursie z przyczyn niezależnych od Organizatora, bądź takie, co do których zwycięzcy Konkursu utracili prawo z przyczyn wskazanych w niniejszym Regulaminie, pozostaną do dyspozycji Organizatora.
9.Prawo własności do nagrody przechodzi na Uczestnika z chwilą jej odbioru przez Uczestnika.

§ 6. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest: Danuta Wachowska i Wspólnicy Spółka Jawna, z siedzibą w Jaśle 38-200, przy ul. Towarowa 2, wpisaną przez Sąd Rejonowy w RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, VI Wydział Gospodarczy do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000498785.
Dane osobowe są przetwarzane w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z ustaleniem prawa danego Uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej - zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który dostępny jest pod numerem telefonu: +48 13 448 12 77 oraz adresem e-mail: elitasmaku@interia.pl. Osobą odpowiedzialną za sprawowanie tej funkcji jest Pan Daniel Wachowski.
3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu i realizacji postanowień jego Regulaminu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora), polegający na umożliwieniu uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału, umożliwieniu przeprowadzenia Konkursu, opublikowaniu informacji o zwycięzcach oraz archiwizacji dokumentów. Dane osobowe Uczestników mogą być również przetwarzane dla celów marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. odrębnej zgody Uczestnika. W ramach takiego marketingu Administrator chce móc prezentować Uczestnikom oferty i promocje dopasowane do ich potrzeb i zainteresowań. W tym celu dokonywać może czynności profilowania, które jednak w żadnym przypadku nie będzie miało wpływu na prawa lub wolności Uczestników, ani nie będzie na nich wpływać w inny podobny sposób.
4. Dane osobowe Uczestników, w szczególnych sytuacjach tj. związanych z współdziałaniem ze światowymi koncernami takimi jak Google Inc. lub Facebook Inc. mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. W przypadku powyższych podmiotów, w tym przypadku używania przez Administratora systemów Google Analitics, Google Adwords, Google Merchant Center, Google Search Console oraz Facebook, Facebook Analytics dane są przekazywane w oparciu o Decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. przyjętą na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (notyfikowana jako dokument nr C(2016), do którego to programu Tarczy Prywatności Google Inc. i Facebook Inc. przystąpiły.
5. Okres przez jaki Administrator przechowuje dane osobowe Uczestników Konkursu jest zależny od celu przetwarzania oraz tego, jakiego rodzaju obowiązki prawne Administrator musi spełnić. I tak odpowiednio:
a) przeprowadzenie Konkursu – przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z udziału w Konkursie;
b) przesyłanie komunikatów marketingowych na podstawie zgody - do czasu wycofania tej zgody; po tym okresie dane Uczestnika będą przetwarzane w celach związanych z rozliczalnością działań Administratora, do czego jest zobligowany przepisami RODO.
6. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu będzie obejmowało:
a) Imię i nazwisko,
b) Adres e-mail,
c) Adres korespondencyjny: Ulica, Nr domu, Nr mieszkania, Kod pocztowy, Miasto.
d) Numer tel.
7. Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie określonych powyżej celów przetwarzania danych.
8. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, Uczestnik ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim dane Uczestnika są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnik może przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Dane osobowe Uczestnika są ujawniane następującym kategoriom podmiotów: firmom obsługującym Administratora w zakresie teleinformatycznym, prawnym i windykacyjnym, firmom kurierskim, podmiotom świadczącym usługi płatności on-line, bankom, innym operatorom płatności oraz podmiotom realizującym dla Administratora szeroko pojęte działania marketingowe.
10. Dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Organizatora Konkursu zawarte są w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej https://www.facebook.com/pg/ElitaSmaku/notes/?ref=page_internal.

§ 7. PRAWA AUTORSKIE

1. Uczestnicy mogą zgłaszać do Konkursu Zgłoszenia konkursowe wyłącznie własnego autorstwa. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji Zgłoszeń w każdym czasie w zakresie spełnienia ww. warunku własnego autorstwa, w tym do żądania od Uczestnika wykazania (udowodnienia) autorstwa. W razie stwierdzenia naruszeń niniejszego zapisu, Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika dopuszczającego się naruszeń, na każdym etapie Konkursu. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawienia Nagród. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.
2. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych osób trzecich w związku z przesłanym Organizatorowi Zgłoszeniem konkursowym. Uczestnik zobowiązuje się zwrócić Organizatorowi wszelkie koszty, jakie poniósł Organizator w związku z naruszeniem praw lub dóbr osób trzecich na skutek wykorzystania w jakiekolwiek formie materiałów, informacji, danych, etc. przekazanych przez Uczestnika w ramach Zgłoszenia konkursowego.
3. Jeżeli w ramach odpowiedzi będzie widoczny wizerunek osób fizycznych, zamieszczenie takiego zgłoszenia jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Uczestnika, że posiada on pisemną zgodę na rozpowszechnienie wizerunku wszystkich osób widocznych na zdjęciu w serwisie internetowym Facebook w związku z udziałem w Konkursie. W przypadku zgłoszenia przez podmiot trzeci roszczeń związanych z rozpowszechnianiem wizerunku osób widocznych na zdjęciu Uczestnik konkursu zobowiązuje się do całkowitego zwolnienia Organizatora Konkursu z odpowiedzialności za takie naruszenia. W takim przypadku Uczestnik zwróci Organizatorowi wszelkie koszty poniesione przez niego w związku ze zgłoszeniem takich roszczeń przez osoby trzecie, nie wykluczając kosztów sądowych, kosztów obsługi prawnej. Organizator może żądać doręczenia skanu lub oryginału oświadczenia dotyczącego zgody na rozpowszechnienie wizerunku, co będzie warunkiem dalszego uczestniczenia w Konkursie.
4. Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu w każdym czasie w przypadku zgłoszenia do Organizatora przez osoby trzecie roszczeń związanych ze zgłoszeniem. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawienia Nagród. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.
5. Dokonanie Zgłoszenia konkursowego zgodnie z zasadami Regulaminu równoznaczne jest z udzieleniem Organizatorowi niewyłącznej i nieodpłatnej licencji, z prawem do udzielania sublicencji oraz praw zależnych z prawem do zezwalania wykonywania prawa zależnego do Zgłoszenia konkursowego obejmującego nadesłane materiały w postaci odpowiedzi i zdjęcia, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz bez możliwości jej wypowiedzenia zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2019 poz. 1231 z późn.zm.), na następujących polach eksploatacji:
a). w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Zgłoszenia konkursowego – utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b). w zakresie obrotu materiałami w postaci odpowiedzi i zdjęcia – wprowadzania do obrotu, użyczanie lub najem;
c). w zakresie rozpowszechniania Zgłoszenia konkursowego w sposób inny niż opisany w pkt a) i b) – publiczne wystawienie, wyświetlenie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów;
d). wykorzystanie dla potrzeb prowadzenia promocji i reklamy Organizatora, w tym w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, kinowej, zewnętrznej i internetowej, na dowolnych stronach i domenach internetowych i w serwisach mobilnych, w materiałach i gadżetach promocyjno-reklamowych, i innych formach promocji na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym ustępie;
e). wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie autorskich praw zależnych na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym ustępie (rozporządzanie, wykonywanie i korzystanie z praw zależnych / z opracowań wraz z prawem do udzielania takich zezwoleń osobom trzecim);
f). w zakresie rejestracji w Urzędzie Patentowym w charakterze znaku towarowego i wzoru użytkowego;
g). korzystania z egzemplarzy utworów w charakterze oznaczenia przedsiębiorstwa, charakterystycznego symbolu przedsiębiorstwa, jego części, albo towaru lub usługi.
6. W ramach udzielonej licencji Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do materiałów (w tym odpowiedzi oraz zdjęcia) względem Organizatora, w szczególności wyraża zgodę na wykorzystywanie materiałów (w tym odpowiedzi oraz filmu/zdjęcia) bez podawania imienia, nazwiska lub pseudonimu twórcy.

§ 8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej pod rygorem nieważności, na adres siedziby Organizatora, z dopiskiem: „Reklamacje – Konkurs Elita Smaku – „30-te Urodziny Elity Smaku”.
2. Reklamacje należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Reklamacje mogą być zgłaszane nie później niż w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego, z zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą brane przesyłki zawierające datę stempla pocztowego z powyższym terminem, które wpłynęły do siedziby Organizatora. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna zostać własnoręcznie podpisana przez Uczestnika, pod rygorem jej nieważności.
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową.
4. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.
5. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie, na adres podany przez Uczestnika w reklamacji.
6. Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora Konkursu listem poleconym na adres podany w reklamacji.

§ 9. KOMISJA KONKURSOWA

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców Konkursu, jak również rozpatrzenia reklamacji zgłaszanych przez Uczestników konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową („Komisja Konkursowa”).
2. W skład Komisji Konkursowej jest cała załoga Elita Smaku. Z posiedzeń Komisji Konkursowej spisywany jest protokół. Komisja konkursowa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Odpowiedzialność Organizatora w związku z realizacją Konkursu jest ograniczona względem Uczestników do wysokości wartości nagrody przewidzianej w Konkursie.
2. Z tytułu uczestnictwa w Konkursie nie przysługuje zwrot kosztów ani innych poniesionych przez Uczestników Konkursu wydatków.
3. Organizator zastrzega możliwość zmiany postanowień niniejszego Regulaminu wyłącznie w przypadku zaistnienia sytuacji nadzwyczajnej, której strony nie mogły przewidzieć w chwili ogłoszenia Konkursu, a której wystąpienie czyni niemożliwym lub rażąco utrudnia kontynuowanie procedury konkursowej lub stanowi zagrożenie dla interesu publicznego oraz wyłącznie w przypadku gdy dokonanie zmiany postanowień Regulaminu nie doprowadzi do pogorszenia sytuacji prawnej Uczestników Konkursu oraz nie naruszy praw nabytych już przez Uczestników Konkursu przed dokonaniem zmian w Regulaminie. W przypadku dokonania zmiany postanowień Regulaminu, Organizator jest zobowiązany do poinformowania wszystkich Uczestników Konkursu o dokonanej zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej, jednocześnie uzasadniając konieczność dokonania zmiany postanowień Regulaminu.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 2019 poz. 1145 z późn.zm.).
6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
7. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej pod adresem https://www.facebook.com/ElitaSmaku .
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.10.2022 r.

Privacy Preferences
Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, może ona przechowywać informacje za pośrednictwem Twojej przeglądarki z określonych usług, zazwyczaj w formie plików cookie. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Należy pamiętać, że blokowanie niektórych rodzajów plików cookie może mieć wpływ na Twoje doświadczenie na naszej stronie internetowej i usług, które oferujemy.